Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Fatwa

Nadpis: Sňatek katoličky s Muslimem (reakce na článek na www.katolik.cz)

 

Otázka:

http://katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=4537Datum: 25. 11. 2009ODPOVĚĎ:

Dobrý den, přečetl jsem si se zájmem tento článek, ale se smutkem v duši musím konstatovat, že i tak vzdělaný člověk, který psal tento článek o Islámu neví téměř nic a řídí se svými domněnkami a šíří nepravdy.

 

Předně bych chtěl uvést, že jsem Muslim a studuji Islám. To, co bylo uvedeno o Islámu v odpovědi na dotaz, neodpovídá ani zdaleka realitě.

 

Muslim si může vzít více žen (max.4), ale každé z nich musí poskytnout samostatný byt, samostatné finance pro ni a její děti a má povinnost být spravedlivý při rozdělování času, pozornosti a lásky, jak mezi ženami, tak mezi potomky. Z tohoto pravidla je patrno, že pořídit si 4 ženy není levná záležitost a mohou si to dovolit jen opravdu velmi bohatí lidé. Ve vyspělé Evropě mají sice muži povolenu jen jednu partnerku, ale je naprosto běžné, že mají několik milenek, které nemají vůbec žádná práva ani status a právoplatná manželka žije v ponížení, že ji muž podvádí a mnohdy trapně zapírá a lže, aby svoji nevěru kryl. A to je pro srdce ženy mnohem horší. V Islámu se další ženy nemají brát pro chtíč nebo z touhy po změně, ale např. proto, že první manželka je neplodná a nemůže muži dát, pro něj tak důležité, potomstvo. On ji neodkopne, ale stará se o ni dále a platí vše potřebné a zachová jí důstojný status manželky, pokud ona o to stojí. Pokud se žena rozhodne, že chce manžela opustit, může požádat o rozvod. Rozvod je v Islámu povolen, narozdíl od křesťanských pravidel - co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

 Manželka rozhodně není manželovým majetkem, služkou nebo nevolníkem. Islám přišel několik století před Evropou se zrušením otroctví. Toto v Islámu nemá co dělat, a pokud to někteří Muslimové dělají, nejsou to dobří Muslimové a činí tak v rozporu s učením Islámu. Neboť Prorok Mohammed (Mír s ním) říkal:"Nejlepší mezi vámi jsou ti, kdo jsou nejlepším ke svým manželkám."

 

Ohledně poznámek o Proroku Mohammedovi(Mír s ním) jsem skutečně zhnusen autorovou neznalostí historie a dějinných fakt. Je k dispozici mnoho biografických knih s životopisem Proroka Mohammeda (Mír s ním), stačí je vyhledat a přečíst. Ne však zkreslenou  beletrii, ale skutečnou faktografickou literaturu.

 

Vznešený Prorok Mohammed (Mír s ním), stejně jako ostatní vznešení Prorokové - Adam, Noe, Lot, Mojžíš, Abrahám, Izák, Ismael, Jakub, David, Ježíš, atd..  (Mír s nimi všemi), byl příkladem pro ostatní ve víře, čestnosti, pravdomluvnosti, spravedlnosti, lásce k bližnímu, atd. Prorokové jsou Bohem vybírání, protože to jsou ti nejlepší.

 

Mnoho z významných osobností se vyjadřovalo o Proroku Mohammedovi (Mír s ním) v superlativech a s obdivem po té, co si prostudovali jeho skutečný život a znali veškeré události v pravdivých kontextech, přestože nebyli Muslimové např. M. Gándhí,A.de Lamartine, G.B. Shaw, T. Carlyle, A. Besant, aj.

 

O Proroku Mohammedovi (Mír s ním) napsalo mnoho špatných lidí mnoho špatného a na západě je neustále terčem posměchu a urážek. Uráží snad Muslimové ostatní Proroky? To je naprosto zavrženíhodné chování. Je povinností a pilířem víry pro Muslima věřit ve všechny Proroky, neboť od Jednoho Boha jsou posláni.

 

Kamarádka katolička může být s Muslimem opravdu šťastná. Pokud je tento muž zbožný věřící, bude pro ni požehnáním. Muž má povinnost respektovat víru ženy a nebránit jí v praktikování její víry. Dokonce ani když bude žena jíst vepřové a pít alkohol, tak muslimský manžel nemá právo jí to zakázat, protože jí to její víra povoluje. Nemá právo jí bránit slavit vánoce, velikonoce, a jiné svátky. Pokud má kamarádka katolička jakékoliv požadavky na budoucí společný život, měla by je všechny sepsat s manželem v předmanželské smlouvě, na kterou má plné právo, stejně jako na obvěnění, které patří jen a pouze jí a mnohdy to nebývá malý obnos. Záleží na jejich domluvě budoucích manželů. Stejně tak musí manžel zajistit ubytování, svoji ženu řádně živit a šatit a starat se o jejich potomstvo. Žena v Islámu má privilegia, o kterých se nemuslimce nemůže ani zdát, např. pokud chce pomocnici do domácnosti, manžel, pokud má dostatek financí, má povinnost ji pomocnici zajistit a zaplatit. Manželka může pracovat, pokud chce, avšak nemusí! Pokud si vydělá žena peníze, patří jen jí a nemá povinnost je dávat do společného rozpočtu, jak je to v Čechách naprosto běžné. atd atd. Je toho ještě mnoho. Stačí se zeptat nebo číst.

Nadpis: Otřesné praktiky ve vztahu k ženám

 

Otázka:

http://www.super.cz/sex-a-vztahy/31283-otresne-praktiky-ve-vztahu-k-zenam-aneb-vrazdy-ve-jmenu-cti.html


Datum: 24. 11. 2009ODPOVĚĎ:

Milý Mustafo, článek jsem si přečetl. A jak už jsem psal dříve, Islám nemůže za zvěrstva, která se konají ve jménu Islámu. Učení Islámu je jedna věc a praxe lidí věc zcela jiná. Mnoho Muslimů nemá téměř žádné informace o Islámu a mějme na paměti, že velká část mulimského světa je negramotná, tudíž si sami nepřečtou v Koránu a Sunně Proroka Mohammeda (Mír s ním), co je správné a co ne. Tito lidé paknásledují své názory nebo různé prapodivné autority, prohlašující se za znalce Islámu. Nevědomost však provinilé Muslimy nijak neomlouvá! Neboť v Koránu je příkaz pro všechny Muslimy a Muslimky, aby se vzdělávali a učili.

 

 1- ZNÁSILNĚNÍ: pokud je žena znásilněna, není viníkem, ale obětí, popraven má být útočník, nikoliv ona.

 

 2- SMILSTVO: podmínky pro uznání viny smilstva jsou tyto: 4 dospělí svědci,  musí u soudu potvrdit, že viděli jak do ženy S JEJÍM SOUHLASEM pronikal mužpenisem a byl v její vagíně ze 2/3, pak oba milence lze obvinit ze smilstva. Pokud tito svědkové nejsou, pak se mají zhodnotit nepřímé důkazy jako je např. následné těhotenství ženy nebo doznání provinilců.

Rozvášněný dav NEMÁ PRÁVO LYNČOVAT a ukamenovat, protože neproběhl řádný soud a důkazní řízení, což je nutnou podmínkou pro provedení exekuce v Islámu. Nelze popravit bez řádného rozsudku.

 

 3- VRAŽDA ZE CTI: nemá s učením Islámu nic společného, je to pohanský zvyk Arabů předislámské doby, hodnoceno Šaríjou jako klasická vražda. V předislámské době bylo dokonce považováno za potupu už jen to, pokud se narodila v rodině holčička. Otci ji nezřídka (jako potenciální hanbu rodiny) pohřbili zaživa sotva narozenou. Příchodem Islámu toto bylo zakázáno, ale jak vidno, pozůstatky chování z dob nevědomosti přetrvávají do dnešních dnů.

 

 4- POLÉVÁNÍ KYSELINOU: naprosto v rozporu s Islámem

 

 5- ZÁKAZ STUDIA PRO ŽENY: naprosto v rozporu s Islámem, v Koránu je příkaz pro obojí pohlaví studovat a učit se

 

 6- SŇATEK BEZ SOUHLASU NEVĚSTY: v Islámu nepřijatelné

 

 7- ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ MANŽELŮ S MANŽELKAMI: Prorok Mohammed (Mír s ním) řekl: "Nejlepší mezi vámi jsou ti, kdo jsou nejlepší ke svým manželkám." A protože každý Muslim má následovat svého Proroka, nesmí páchat násilí komkoliv, tím méně na své ženě.

 

 A Alláh ví nejlépe...

Nadpis: Manželství Muslimky s nemuslimem

 

Otázka:

Chci konvertovat k islámu,ale můj manžel je křesťan,rozvádět se nechci,v mé víře mě toleruje,bez islámu si svůj život nedokážu představit,žiji v souladu s ním a naplňuje mě štěstím.Je možné konvertovat_Děkuji za odpověď.

 

Datum: 16. 11. 2009

 

ODPOVĚĎ:

Milá Kláro, konvertovat na Islám můžete, soužití s nemuslimskym manželem není překážkou.

 

Provedením celkové očisty (sprcha od hlavy po paty, intimní časti nevyjímaje) a prohlášením:

" Ašhedu en lé iléhe illé ALLÁH wa ašhadu enne Mohammeden rasúlulláh"

" vyznávám, že není boha kromě ALLÁHA a vyznávám, že Mohammed je Jeho posel" za přítomnosti 2 dospělých svědků (nejlépe v mešitě) se stanete Muslimkou a všechny vaše předchozí hříchy budou smazány, zůstanou jen dobré skutky, které jste doposud vykonala.

 

S manželem zůstat můžete, za předpokladu, že:

        1) budete dodržovat Tauhíd(jedinečnost ALLÁHa, nepřidružovat k ALLÁHu nic a nikoho)

 

        2) budete dodržovat pilíře víry(šahada, modlitba, půst v měsíci Ramadánu, almužna Zakát a pokud budete moci, tak pouť do Mekky-Hadždž)

 

        3) nebudete udržovat s manželem intimní poměr (pokud proběhne styk mezi Muslimkou a nemuslimem, pak se jedná o hřích = smilstvo, přestože je tento muž její manžel. Smilstvo je velký hřích, ale nestaví vás mimo Islám, zůstáváte stále Muslimkou)

 

         Ideální by bylo, kdyby manžel konvertoval spolu s vámi. Vy byste cítila podporu a pochopení a vše by bylo v naprostém pořádku. A v případě dětí by nedocházelo k neshodám ve způsobu jejich výchovy. Islámem by se sjednotil váš hodnotový systém, váš způsob uvažování, váš způsob života, váš názor na řešení problémů, a tím by se váš společný život stal mnohem bohatší a harmoničtější.

 

          Pravdou je, že Islám klade velké nároky na manžela a ukládá mu mnoho povinností = milovat svoji rodinu, živit, šatit, ubytovat ženu i děti, starat se o jejich blaho, být spravedlivý, čestný, spolehlivý, nepít alkohol, neflirtovat s ostatními ženami, pomáhat ženě v domácnosti, atd. atd.

 

          Pokud vás manžel opravdu miluje, stane se Muslimem kvůli vám a posléze pochopí, jak mnoho mu Islám život obohatil. Pokud vás dostatečně nemiluje, pak nestojí za to, abyste s ním nadále setrvávala. Je mnoho bratrů Muslimů na celém světě, kteří touží po zbožné ženě, nové Muslimce, která víru přijala rozumem a srdcem, a ne proto, že se narodila v Muslimské rodině.

 

           Když vstoupíte do Islámu, věřte, že ALLÁH pro vás najde to nejlepší řešení. Snažte se, přesvědčujte manžela s moudrostí a klidem, ale výsledek nechejte na ALLÁHu. Buď manželovi otevře hruď pro Islám, nebo vám dá lepšího manžela. Spoléhejte se na ALLÁHA, modlete se, proste ALLÁHA o pomoc a spolehněte se, že vám pomůže. Neboť ALLÁH je Slyšící, Vševědoucí, Milosrdný a Slitovný, ALLÁH je mocen všech věcí....Hodně štěstí. V případě jakýchkoliv dotazů mi napište na gafignon@yahoo.com

Nadpis: Islámský pohled na hračky panenky

 

Otázka: Salam aleikoum, chtela bych se zeptat jestli jsou panenky-hracky pro holcicky zakazane radici se do kategorie sochy, dekuji

 

Datum: 19. 6. 2009

 

ODPOVĚĎ: 

Wa alejkum salam wa rahmatullahi wa baraktuhu,

 

ve jménu Alláha Nejvznešenějšího, Nejmilosrdnějšího,

všechny díky a chvála patří Alláhu, nechť Alláh dá mír a požehnání Jeho Poslu Mohammedovi.

 

Stručná odpověď na tuto otázku je:

Ano, panenky pro holčičky jsou v Islámu povolené.

 

Vysvětlení: K tomuto tématu se vyjádřil muslimský vědec šejch Yusuf Al Qaradawi. Islám zakazuje sochy a trojrozměrné postavy živých stvoření. Zákaz je o to striktnější, t‎‎‎‎ýka-li se soch vytvořených, aby se jim vzdávala čest či prokazovala úcta.

Musíme pochopit, že toto stanovisko Islámu znamená ochranu pro zachování konceptu monoteismu.

Někteří lidé by mohli argumentovat, že taková pravidla patří do starých pohanských časů, ne do současnosti, kdy už sochy zřídka kdo uctívá.

Takový argument je však slabý, zvláště když víme, že uctívání model a pohanství zanechalo svoje stopy v lidských myslích a odrážejí se v postojích a chování. Lidé dodnes stále ještě věří pověrám, mýtům, znamením a dokonce i někteří vzdělanci někdy upadají do takovýchto omylů.

 

I v dnešní moderní době lidé věří, že čtyřlístek jim přinese štěstí, že různé amulety a přívěšky je ochrání před nebezpečím, že rozbité zrcadlo je 7 let smůly, že černá kočka přes cestu značí smůlu, že určité kameny, apod. jim přinesou zdraví a mnoho jin‎‎ých. Zdá se, že tyto směšné pověry dávno patří do temného středověku, ale je přímo zarážející, kolik lidí jim až do dnešních dnů věří. Kolik lidí dá na horoskopy, kolik lidí se chodí radit ke kartářkám, kolik lidí se v lásce spoléhá na numerologii...je to spousta nesmyslů, které ovlivňují lidské životy, lidi děsí a spoutávají.

V Islámu neexistují žádné pověry, mýty, amulety, znamení ani nic z v‎‎ýše uvedeného. Islám osvobodil člověka z pout tmářství již před 1400 lety.

 

Proto jsou také starobylé sochy Egypťanů zakázané. Neboť někteří lidé mohou používat části soch jako např. hlavy některých starověkých egyptských královen jako amulet na ochranu před uhranutím nebo zlými dušemi, v tomto případě se zákaz amuletů přidává k zákazu soch.

 

Jedin‎‎‎‎‎ým typem soch, který je povolený, jsou dětské panenky.

 

 

Níže vyjmenujme pravidla vztahující se k vyrobeným postavám a jejich výrobcům:

1. Nejpřísněji jsou zakázány postavy a sochy, které byly vyrobeny, aby byly uctívány namísto nebo vedle Alláha. Pokud ten, kdo je udělal, je vytvořil úmyslně pro tento účel, je na přímé cestě k bezvěrectví. Nejvíce odporné mezi takovými figurami jsou sochy. Kdokoliv, kdo se podílí na jejich propagaci nebo oslavování ponese hřích odpovídající jeho prohřešku.

 

2. Další ze zakázan‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ých jsou figury, které nebyly vytvořeny k uctívání, ale které byly zamýšleny jako napodobenina Alláhova stvoření.  Pokud umělec proklamuje, že stvořuje a tvoří jako Alláh, pak je takovýto člověk nevěřící. 

Tato věc záleží výhradně na úmyslu umělce.

 

3. Potom jsou zakázány sochy, které jsou vztyčeny na veřejných místech, aby přípomínaly velké osobnosti jako krále, vládce nebo slavné osobnosti; to se vztahuje na celkové postavy soch a na bysty.

 

4. Další jsou sochy živých bytostí, které nejsou uctívány. Panuje všeobecný ‎‎‎ souhlas mezi vědci, že jsou haram (zakázané), kromě těch, se kter‎‎‎ými se nezachází s průkazn‎‎ým respektem.

Panenky nebo postavičky vyrobené z čokolády nebo z cukru jsou jasnou vyjímkou.

 

Shejch Jadul-Haqq `Ali Jadul-Haqq, Imám Al-Azharské Univerzity, ať Alláh požehná jeho duši, dodává:

Korán byl přinesen Proroku Mohammedovi (Mír s ním) když byl mezi národem pohanů, kteří rozmístili modly okolo a do Káby.

Prorok varoval proti sochám, jejich vyrábění, aby se zabránilo jejich uctívání nebo napodobování Alláhových stvoření.

 

Stejně tak všichni Proroci byli posláni, aby ochránili jejich národy před uctíváním model. A také, aby si lidé sochy nebrali jako prostředníky, kteří je podle jejich názoru přiblíží k Alláhu.

 

V Koránu je uvedena jedna z odpovědí na otázku, proč se modloslužebníci klaní modlám:

 "Uctíváme je proto, že nás mohou přiblížit k Alláhu."

(Az-Zumar 39:3)

Z toho tedy vyplývá, že modloslužebníci věřili v Alláha, ale obraceli se na sochy sv‎‎‎‎ých zemřel‎‎‎‎ých, aby se u Alláha za ně přimlouvali. Je samozřejmé, že takové chování je širk - nejtěžší hřích přidružování, neboť věřící se mají obracet vždy a pouze na Alláha samotného, kter‎‎‎‎ý je Slyšící, Vševédoucí a nepotřebuje tudíž žádn‎‎ých přímluvců a prostředníků.

 

V Koránu je opakovaně popsán příběh Abrahama (mír s ním), jak se snažil svůj lid odvrátit od uctívání model, aby byla zdůrazněna Jedinečnost Alláha.

 

Vyrábění celých postav lidí nebo zvířat je zakázáno.

Masruq, nechť je s ním Alláh spokojen, řekl:

"Vstoupili jsme spolu s Abdulláhem do domu, kde byly nějaké sochy. Abdulláh ukázal na jednu a zeptal se:"Čí je tato socha?" Oni odpověděli:"Panny". Na základě toho Prorok (mír a požehnání s ním) řekl:"Mezi lidmi, kteří obdrží nejhroznější trest v Den Zmrtvýchvstání budou řezbáři nebo sochaři."

 

Shejch ´Atiyya Saqr, zakládající člen Al-Azharského Výboru pro fatwy dodává:

Je zde neshoda mezi učenci v detailech otázky soch.

Následující text je shrnutím názorů a pohledů:

 

Muslimští vědci jednomyslně souhlasí, že vlastnictví soch považovaných za uctívané je haram (zakázaný).

Alláh říká: "Tak se vyhýbejte ohavnosti (uctívání) model a vyh‎‎‎ýbejte se prolhaným řečem."‎‎ (Al-Hajj 22: 30)

 

Vlastnictví soch je také zakázáno, pokud existují následující podmínky, přestože nejsou tyto sochy určeny k uctívání:

1- pokud jsou to celkové postavy

2- pokud není nutnost a potřeba pořizovat je

3- pokud jsou zformovány z materiálu, který vydrží po dlouh‎‎‎‎ý čas, například dřevo, železo nebo kámen.

 

Na základě toho můžeme říci:

a) vlastnictví byst (socha hlavy s poprsím) nebo soch s chybějící částí těla, bez které lidská bytost nemůže přežít, např. hlava nebo břicho je přijatelné, ale zůstává nevhodné

 

b) vlastnictví určitých soch se stavá povoleným, např. holčičí panenky nebo sochy užívané na praktický trénink.

V souladu s autentickými knihami Al-Bukhárího a Muslima jsou dívčí panenky nebo sochy užívány k praktickému tréninku přijatelné. Je zmíněno v autentickch knihách, že Prorok (Mír a požehnání s ním) dovolil Áiše si hrát s panenkami, ale toto byla vyjímka pro dívky.

Ve shodě s některými učenci, vztyčování soch připomínajících osobnosti, je pouze zavrženíhodné, hnusné‎‎, ne zakázáné.

 

c) Dle učence směru Maliki - Asbagha bin Al-Faraga, je vlastnictví soch vyrobených ze sladkostí nebo těsta povolené.ý

 

Více světla do tohoto tématu vnesl Profesor Muhammad `Imarah, dobře známý egyptsk‎‎‎ý muslimsk‎‎‎ý myslitel, řekl:

Islámská pravidla, vztahující se na sochy, jsou odvozena z Koránu, ve kterém je mnoho veršů vyjadřujících se k tomuto bodu.

Např.: Verše o Abrahamovi (Mír sním), jak zničil modly uctívané vedle Alláha. Stejně tak byl Prorok Mohammed (Mír sním) poslán k národu modloslužebníků, aby na základě koránských zákonů zničil a eliminoval uctívání model.  

 

Proto je nasnadě, že s ohledem na Korán, i sochy určené k dekoraci, které se mohou změnit na modlu uctívanou vedle nebo místo Alláha, musí být zničeny.

 

Společníci Proroka, nechť je s nimi Alláh potěšen, následovali tento směr, nelze však toto generalizovat. Zničili a eliminovali modly Arabů. A zároveň nechali nedotčené sochy, které lidé neuctívali v zemích, kam Muslimové vstoupili. Takhle to udělali v Egyptě, Afghánistánu, Indii a mnoha jin‎‎‎ých územích.

 

Renomovaný muslimský učenec šejch Faysal Mawlawi, místopředseda evropského poradního sboru pro fatwy a výzkum uvádí:

Téma soch je třeba chápat ve světle následujících bodů:

Vyrábění, kupování nebo vlastnictví soch spadá do velmi známého principu právní vědy, kte říká:

"Vše je povoleno dokud neexistuje vlastnost, kter‎‎á by to mohla zvrátit v nepovolenou věc."

 

Pokud jsou sochy vyrobeny, aby byly uctívány, pak jejich nakupování, prodávání nebo vlastnictví je jeden z velkých hříchů.

 

Vyrábění soch za účelem napodobování Alláhovych stvoření je také závaž‎‎ hřích.

Nicméně, takové sochy mohou být ze skupiny bezduch‎‎‎ých předmětů, jako např. slunce, měsíc,..aj. nebo povolené hračky. Z toho důvodu někteří učenci říkají, že přípustnost nebo nepřípustnost takov‎‎ých soch záleží na úmyslu, s jak‎‎ým byly tyto sochy vyrobeny.

Sochy nebo bytové dekorace vyrobené proto, aby připomínaly osobnosti způsobem, že mohou vést k určitému druhu uctívání, jsou zakázány. Je to způsob, jak předcházet většímu zlu.  Toto pravidlo je schvalováno učenci.

Sochy a malby, které nejsou uctívány ani ctěny jsou přijatelné, přestože není žádný důvod mít je v domě.

 

Pokud existuje legitimní důvod pro v‎‎ýrobu figur a soch jako jsou např. dětské panenky, je jejich v‎‎ýroba doporučitelná a jsou povolené v souladu se čtyřmi právními školami.

 

A Alláh ví nejlépe...

Honza (25.10.2009 15:09:23)

Kde máte popsané tresty za nevhodné chování, jako je znásilnění, bičování kamenování??? A kde máte návody na výrobu výbušnin???

 

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU č. 1

Nevhodné chování v Islámu je opravdu široké téma. Lehčí nevhodné chování jako je pomlouvání, lež a pod. nejsou, podobně jako v evropské legislativě postihovány zákonem. Ale např. pokud někdo zpochybňuje čest ženy, musí prokázat, že on má pravdu a pokud ji před soudem neprokáže a nepřivede 4 očité svědky, pak je zmrskán 80ranami bičem a už nikdy se od něj nepřijme svědectví u soudu, jelikož se stal nedůvěryhodným.

 

Pokud se člověk - muž či žena, dopustí trestného činu, musí být obviněn a musí proběhnout řádný soud. Soudce rozhodne na základě Šaríje, míry zavinění, velikosti způsobené škody či újmy a o trestu spolurozhodují i poškození. V islámském trestním řádu, zvaným Šaríja, jsou tresty odlišné od evropských trestních řadů.

 

KRÁDEŽ

V případě krádeže, musí být člověk veřejně přistižen a u soudu se musí zvažovat důvody jeho konání a míra způsobené škody okradeného. Pokud např. někdo ukradl kus chleba, protože měl hlad, rozhodně nebude potrestán useknutím ruky. Pokud však nějaký člověk vnikne rafinovaně do domu s jasným úmyslem krást a je při krádeži přistižen, pak jeho trestem může být utětí ruky, pokud mu není odpuštěno. 

 

VRAŽDA

Pokud člověk zabije někomu např.bratra, pak soudce po řádném procesu a důkazním řízení, nechá rozhodnout rodinu zabitého, jakou satisfakci si přejí. Mají 3 možnosti:

 1) souhlasí s popravou vraha

 2) vrah musí zaplatit rodině odškodné

 3) rodina vrahovi odpustí

Tento systém je mnohem lepší, než systém evropský, kdy o pachateli rozhoduje výhradně soud a nezřídkakdy příbuzenstvo oběti s verdiktem nesouhlasí, ale nemá možnost do procesu zasahovat, jen se proti rozhodnutí soudu odvolat a čekat, jak to dopadne.

 

Další neobvyklým trestem v Šaríje je kamenování, které se aplikuje v případě jasně dokázaného a 4 očitými svědky potvrzeného cizoložství, následným těhotenstvím, nebo přiznáním viníků. Kamenováni jsou oba provinilci, kteří dobrovolně cizoložili.

 

Při znásilnění je žena k souloži donucena násilím, je tedy obět a muž pachatel, je souzen pouze pachatel.

 

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU č.2

Pokud máte zájem o návody na výrobu výbušnin, musíte vyhledat jiné webové stránky, nejlépe s vojenskou tématikou, pyrotechnikou a podobně. Těmito informacemi nedisponujeme.

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one