Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Islám a křesťanství

Křesťanské ideje, tak, jak je hlásal samotný Ježíš byly krásné a čisté. Ježíš byl jeden z Proroků Božích a jeho poselství - Evangelium mělo naplnit učení Mojžíšovo.

Matouš kap. 1 verš

17„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18

Protože Ježíš své následovatele učil víře jen ústní formou, Evangelium v psané podobě, jako kompletní poselství nebylo. Poselství se předávalo ústně z otce na syna.

První zápisky a popisy událostí z doby Ježíšovy vznikly až sto let po smrti Ježíše. O tom, co bude a nebude součástí Bible rozhodovala církev až několik století po smrti Ježíše. Bible byla taktéž překládána do mnoha jazyků a i proto vzniklo mnoho nepřesností. Faktem zůstává, že i úplný laik, pokud čte Bibli soustředěně, nalezne mnoho nesrovnalostí a protikladů. Není to z důvodu chyb v učení Ježíše, ale z důvodu nedokonalosti jeho následovníků a vypravěčů, kteří informace pozapomněli nebo pozměnili. Značný vliv na obsah Bible má odedávna až doposud církev.

To, co lidé páchali ve jménu Boha nebo ve jménu Ježíše, nemá nic společného s tím,co bylo skutečným poselstvím Božím a vírou Ježíšovou. Zatímco Ježíš hlásal lásku, porozumění, cnostný a střídmý život v upřímné službě Bohu, křesťanští kněží mučili, týrali a popravili tisíce nevinných žen, dětí, ale i mužů v čarodějnických procesech. Ve jménu křesťanství rabovali, kradli, vypalovali města, znásilňovali ženy a děti, nemilosrdně ubíjeli starce na svých křížáckých taženích. A zatímco Ježíš hlásal život v chudobě, církev hrabala majetek a prodávala odpustky. Církevní hodnostáři nosí roucha vyšívaná zlatem a má množství nemovitostí, o mnohé se dohadují dodnes. Církev a lidé znehodnotili čisté poselství Ježíšovo.

1.Timoteus kap. 1, verše 8 až 11

8Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. 9Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, 10na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi, na lháře, křivopřísežníky a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým učením 11podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.

A takto je to i s Islámem, jeho ideje jsou čisté a spravedlivé a toto učení není zodpovědné za to, co provádějí lidé.

 Nakonec to v křesťanství dopadlo tak, že lidé začali vedle Boha uctívat samotného Ježíše, ačkoliv on sám se nikdy nestavěl na úroveň Boha a nikdy nenabádal lidi, aby ho uctívali jako Boha, naopak! A lidé si vzali prostředníky z lidí a začali se obracet na mrtvé svaté, které BŮH neurčil, ale jen církev samotná je uznala svatými. Bůh vyžaduje, aby byl uctíván sám a nic k Němu nikdo nepřidružoval:

Deuteronomium kap. 4 verš 39, 40

39Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. 40Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh.

důkazů v Bibli je nepočítaně, stačí číst, např.:

Deuteronomium kap.6 verš 4 až 9

4Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! 5Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 6Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. 7Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. 8Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. 9Napiš je na veřeje svého domu a na své brány.

BŮH NEPORUČIL UCTÍVAT JEŹÍŠE ANI SVATÉ, A ANI NIKOHO JINÉHO, ALE JEHO SAMOTNÉHO - BOHA VŠEMOHOUCÍHO. Neboť, když je Všemohoucí, nepotřebuje žádných prostředníků ani pomocníků. 

 

(39.5kB)
Diagram rodokmenu Proroka Mohammeda (Mír s ním) a Ježíše (Mír s ním), genealogii obou proroků jsem silně zjednodušila z důvodu přehlednosti. Mohammed (Mír s ním) je z rodu Ismaele a Ježíš z rodu Izáka.
Jako důkaz pravdivosti Islámu pro lidi, kteří věří v Bibli, mohou sloužit biblická proroctví o příchodu Proroka Mohammeda (mír s ním).
 Např. v Deuteronomiu (18:18-19) Mojžíš sděluje, že Pán mu řekl:

"Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti."

Z těchto veršů můžeme usoudit, že prorok, o kterém je řeč a který bude Bohem seslán, bude:
1. POCHÁZET Z BRATŘÍ IZRAELITŮ (POTOMKŮ IZRAELE), tj. Z RODU ISMAELITŮ (POTOMKŮ ISMAELA).
Prorok Abraham měl dva syny - Izáka a Ismaela.
Izák - druhorozený syn Abrahamův
Potomkem Izáka byl Jakub (přezdíván Izrael) a měl 12synů:
Ruben, matka Leah
Simeon, matka Leah
Levi, matka Leah
Juda, matka Leah
Dan, matka Bilhah
Naftali, matka Bilhah
Gad, matka Zilpah
Ašer, matka Zilpah
Issachar, matka Leah
Zebulun, matka Leah
Josef, matka Rachel
Benjamin, matka Rachel

z nichž vzešlo 12kmenů Izraele.

Je zřejmé, že prorokem, o kterém se v tomto verší mluví, NEMŮŽE být Ježíš, neboť ten pocházel z rodové linie Izáka,a to z rodu Levi=jednoho z potomků Davidových, jak zřejmo z diagramu výše
Ismael - prvorozený syn Abrahamův
Ismael - prvorozený syn Abrahamův, je předek Proroka Mohammeda.
2. BUDE PROROK JAKO MOJŽÍŠ
Těžko bychom hledali dva proroky, kteří měli tolik společného jako Mojžíš s Mohammedem (Mír s ním).

Bůh řekl řekl ve verši následujícím za proroctvím v Deuteronomiu 18:18:" Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti." (Deuteronomium 18:19)

To znamená, že kdo věří v Bibli, musí věřit v to, co říká tento prorok, a tímto prorokem je bezpochyby Prorok Mohammed (mír s ním)

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one