Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Eva a Marie

Adam a Eva

Je diametrální rozdíl v popisu prvotního

 hříchu v Bibli a v Koránu.

 

V Bibli padá plná vina na Evu, která se nechala zlákat hadem a dle biblickych textů svedla k pojezení ovoce i Adama. Trestem za tento hřích jsou těhotenské bolesti a nadvláda muže nad ženou. V křestanství si nese žena stigma prvotního hříchu po celý život. Mnozí kněží a mniši v dřívějších dobách byli vedeni až k nenávisti k ženám, protože jsou příčinou vyhnání Adama z Ráje. Tato nenávist se značně projevila např. při čarodějnickych procesech.

Oproti tomu v Koránu je vina za prvotní hřích kladena rovnoměrně na oba - na Adama i Evu, neboť pojedli oba ze stromu. Adam požádal BOHA za odpuštění a BŮH mu odpustil.

Eva v Bibli

1. Mojžíšova 3 (český ekumenický překlad)
1  Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" 2  Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. 3  Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.'" 4  Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. 5  Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." 6  Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 7  Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.8  Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. 9  Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?" 10  On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." 11  Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" 12  Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl." 13  Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?" Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla." 14  I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. 15  Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." 16  Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout." 17  Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. 18  Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. 19  V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš." 20  Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech živých.21  Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.

Eva v Koránu

Kapitola Kráva, verš 33 až 38

 

33/35 I pravili jsme:"Adame, obyvej s maželkou svou zahradu tuto! Jezte z ní podle libosti, kdekoliv se vám zachce, avšak nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali nespravedlivými!" 33/36 Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil vyhnání jejich z místa, kde žili. I pravili jsme:"Odejděte! Jeden druhému budete nepřáteli; země bude místem pobytu vašeho a užíváni dočasného!" 35/37 Adam přijal pak od Pána svého slova a On mu odpustil, vždyť On odpouštějící je i slitovný. 36/38 Pravili jsme:"Odejděte odtud všichni! A až k vám přijde ode Mne správné vedení, ti, kdož následovat budou následovat vedení Mé, nemusí se bát a nebudou zarmouceni."‎‎‎

 

Panna Marie

Marie v Bibli

Matouš 1 (český ekumenický překlad) 

18  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 19  Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20  Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." 22  To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23  ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,' to jest přeloženo ‚Bůh s námi'. 24  Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 25  Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Marie v Koránu

Kapitola Rod Imránův, verš 37/42

 

 37/42 A hle, pravili andělé:"Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého."

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one