Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Trojice

Slovo trojice v Bibli nenaleznete, naopak tam najdete mnohokrát nabádání k monoteismu. Mnoha lidem a dokonce i křesťanům není plně jasný koncept trojice v křesťanství. A vlivem toho se i od hlavní křesťanské obce odštěpily skupiny, které trojici nepřijaly za svou.

Je to více než logické. Ježíš sám o trojici nikdy nekázal a pokud mluvil o Bohu, mluvil o svém Pánu, o Hospodinu.

Koncept trojice se objevil až na zacátku třetího století a byl začleněn do křesťanské věrouky až 360 let po smrti Ježíše, a to na Nikejském koncilu.

Konflikt a neshody ohledně trojice kulminovaly ve čtvrtém století a byla to první vážná církevní rozepře.

Slovo "trojice" v Bibli nenajdete!

Nesčetné množství důkazů o tom, že původní principy víry, jak ji hlásal sám Ježíš, spočivaly v uctívání Boha jediného. Přiklady můžeme najít v Bibli, např. v Deuteronomiu 6,4 až 6,9:
4Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! 5Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. 6Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. 7Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. 8Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. 9Napiš je na veřeje svého domu a na své brány.
Další verše nabádající k dodržování monoteismu a varující před přidružováním k Bohu najdeme v Deuteronomiu 29,17 až 29,28:
17Ať se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. Ať se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! 18Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal by si: „I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) 19Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. 20Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona.21Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z daleké země, pak spatří pohromy, které postihnou tuto zem, a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: 22„Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na ní neroste - tak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" 23Všechny národy se budou ptát: „Proč to Hospodin té zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?"
24A dostanou odpověď: „Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z Egypta. 25Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které nepoznali a které jim neurčil. 26Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize. 27Hospodin je v zuřivém hněvu a hrozném rozlícení vyrval z jejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou až dodnes."
28Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona.
Další přiklad důrazného varování před přidružováním k Bohu najdeme v Deuteronomiu 17,2 až 17,7
2Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dá, by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Boha, spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu 3a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). 4Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, 5vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. 6Ten, kdo má zemřít, ať je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectví. 7Svědkové ať na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo!
Další příklad tvrdého trestu pro lidi, kteří by něco nebo někoho k Bohu přidružovali najdeme v Deuteronomiu 13,7 až 13,12
7Mohl by tě tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: „Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, 8totiž některému z bohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého). 9Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho krýt, 10musíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. 11Ukamenuj ho k smrti - vždyť tě chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví! 12Až o tom uslyší všechen Izrael, přijde na ně bázeň a už nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají.
V Deuteronomiu 13,1 až 13,6 Bůh varuje:
1Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. 2Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div 3se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) „a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, 4neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. 5Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. 6Takový prorok nebo vykladač snů ať je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť tě ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh!
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one