Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

O čem je Islám?

           O čem je Islám?

Islám je v současnosti jediná čistě a plně monoteistická víra na světě, což znamená víra v Boha Jediného, ve všech směrech dokonalého, který nepotřebuje prostředníky, pomocníky, zpovědníky, přímluvce, ani syny, dcery či manželky. Bůh, kterého uctívají muslimové je stejný Bůh, který stvořil Adama a Evu, nebesa i zemi, Peklo i Ráj. Vše živé i neživé. Bůh, který posílal Proroky a Posly od Adama, přes Noema, Abraháma, Izáka, Jákoba, Mojžíše, Ježíše, až po Muhammeda(mír s nimi se všemi). Muslimové věří ve všechny tyto Proroky, kteří byli Bohem vyvoleni jako nejlepší z daného národa. A některým z nich dal Bůh Písmo.

​Muslim není muslimem, pokud nevěří v tyto pilíře víry:
1) Víra v Boha Jediného, Dokonalého
2) Víra v anděly
3) Víra v originální Proroky
4) Víra v originální Písma (Mojžíšovo desatero, Žalmy Davidovy, Evangelium Ježíšovo, Svitky Abrahamovy, Tóra a Korán)
5) Víra v Posmrtný život(Vzkříšení posmrti, Soudný den, Zúčtování skutků, Peklo, Ráj)
6) Víra v Osud ( mnoho věcí je Bohem předurčeno, ale lidé dostali svobodnou vůli vybrat si cestu dobra nebo zla).
Islám má mnoho společných aspektů s vírou dávných Proroků, zejména s vírou Abrahámovou a Ismaelovou, kteří jsou prapředky Proroka Muhammeda(mír s ním). Zatímco většina ostatních Proroků vzešla z potomstva Izákova, Prorok Muhammed jako jediný z potomstva Ismaelova(bratra Izákova), a proto jej potomci Jákobovi - Izraelité odmítli, přestože jej toužebně očekávali, měli jeho popis i jasné zprávy o jeho příchodu v Tóře(Deuteronomium).
​Islámská víra se vyznačuje tím, že ji může přijmout každý, není to otázka předurčeného narození. Víra muslimů se také vyznačuje tím, že Ráj je otevřen pro všechny upřímné věřící, kteří věří v Boha a konají dobré skutky.
​V Islámu neexistuje koncept "Spásy" vykoupení hříchů smrtí Proroka Ježíše(mír s ním). Nýbrž je každý zodpovědný sám za sebe a bude s ním na Soudný den Bohem zúčtováno jen na základě víry a skutků - žádná duše neponese hřích duše jiné. V Ráji budou zastoupeni všichni Prorokové a jejich pravověrní následovníci a z Milosrdenství Božího, lidé, ke kterým poselství nedorazilo a byli omluveni. Zatímco v Pekle budou ti, kteří si to sami svou nevírou, pýchou, špatnostmi, nespravedlností a špatnými skutky zasloužili, ať už z muslimů, tak i jinověrců či ateistů.
​Islám je vírou bohabojnosti, spravedlnosti, pokory, soucitu, pomoci druhým, míru a konáním dobra ve všech jeho podobách.
​Zabíjení nevinných je V PŘÍMÉM ROZPORU s touto vírou. Vražda i sebevražda je v Islámu zakázána, stejně jako je zakázáno mučit, týrat, ubližovat a ničit. Muslim nesmí ani zastrašovat nevinného a bezbranného, nesmí ubližovat zvířatům, ničit rostliny, úrodu, majetek druhých, nesmí ubližovat ani mnichům v klášterech - to jsou zákazy od Boha, které nám předal Prorok Muhammed(mír s ním). Prorok, který je posledním z Proroků Božích, kterému bylo dáno Písmo autentické, kompletní, konečné - Korán. Prorok, který
byl pravdomluvný, důvěryhodný, spravedlivý, charakterní, soucitný a nejlepší z lidí v chování ke své rodině. Nabádal k respektu k ženám, ohleduplnosti vůči služebníkům, nepřetěžování 
zvířectva a spravedlnosti mezi potomky.    
Přečtením pravdivého životopisu Proroka Muhammeda, lze pochopit, jak vyjímečnou osobností byl, a že Islám nešířil mečem, ale silou argumentů a Pravdy od Boha, a zejména laskavostí, soucitem a dobrými mravy.
Islám je slovo odvozené od slova "selém" - což znamená mír. Islám je poselství Míru a lásky, nikoliv výzva k boji a terorismu.
​A kdo z muslimů se neřídí tím, co mu Bůh v Koránu a Sunně (výrocích a praxi Proroka Muhammeda) zakázal nebo přikázal, je hříšník a zločinec. A všichni zbožní a bohabojní muslimové se od těchto hříšníků musí distancovat.
​Tito hříšníci poškozují jméno Islámu a muslimů, kterým se násilí hnusí více než jinověrcům, a kteří ve svém mírumilovném denním životě narážejí na nenávist, pohrdání a strach nemuslimů, ačkoliv s konáním zlých lidí nesouhlasí a jsou striktně proti tomu.
​Tito násilníci šíří zlo po zemi, strach a obavy, podněcují nenávist vůči muslimům a Islámu, a pokud nepřestanou a nebudou se pokat k Bohu, skončí v Pekle, nikoliv jako mučedníci v Ráji.          

         


 
Ve jmenu ALLAHA, Milostiveho, Slitovneho.

BŮH, GOD, BOG, HOSPODIN, STVOŘITEL, ELOH, ELOHIM, ALLÁH = to vše jsou pojmenování pro Boha, který stvořil člověka, zemi, vesmír, zvířata, rostliny, vodu, vzduch, nerostné bohatství a mnoho dalšího. Je to Ten jediny, ktery ma pravo byt uctivan, protoze kvuli tomuto ucelu jsme my lide Bohem byli stvoreni.    

Proč jméno ALLÁH?
POZOR! Nejedná se o nějakého arabského Boha, jak si mnozí myslí.
V Arabském jazyce, stejně jako v angličtině, němčine a jiných jazycích je určitý člen. V Arabštině je tento člen "AL".
______________________________________________________________________
 Například tedy Al Gebra - kterou důvěrně známe už ze základní školy jako algebru, není nic jiného, než arabský název pro počítání s čísly.
______________________________________________________________________

"LAH" v Arabštině znamená BŮH.
Když to dáme dohromady: AL LAH = ALLAH = jeden jediný BŮH, ktery ma byt uctivan a vzyvan bez jakychkoliv
prostredniku a primluvcu

Je to BŮH, který posílal na zemi proroky a posly. Prvním poslem byl Adam a pak následovalo mnoho dalších (např. Noe, Abrahám, Izák, Ismael, Mojžíš, David, Jakub, Josef, Ježíš...Mír s nimi všemi. Posledním a konečným prorokem v této řadě byl prorok Mohammed (Mír s ním).

BŮH Všemohoucí dal prorokům a poslům písma - nejznámější je Tóra, Evangelium a Korán, ale bylo jich mnohem více. Každé písmo bylo určeno pro danou dobu a pro národ, jemuž mělo být písmo doručeno, s ohledem na duchovní úroveň a vyspělost lidí dané doby a daného národa. Korán tuto řadu písem uzavírá, neboť je to konečné kompletní poselství pro celý svět a po zbytek věků.
Islám znamená v českém překladu MÍR. A to skutečný mír mezi lidmi, ale i mír v duši a v srdci. ISLÁM v žádném připadě není násilné náboženství vyzývající k boji a terorismu, jak se nám při každé příležitosti snaží namluvit média všeho druhu.

Člověk, který přijal víru Islám se nazývá Muslim. Byt muslimem znamena odevzdat se do vule Bozi - respektovat, a dodrzovat Jeho zakony a prikazani.

Povinností každého Muslima, ženy či muže je celoživotní vzdělávání se, studium Koránu a Sunny. Pro zbožného Muslima je typická snaha o permanentní zlepšování charakterových vlastností a práce sama na sobě, rozvíjení trpělivosti, laskavosti, štědrosti a pochopení pro druhé. Neboť žádný člověk není dokonalý a má stále co zlepšovat.

V Islámu platí, že je lepší mít méně znalostí, za to správné, než mít kvanta mylných a zavádějících informací, které člověka vedou k novotám a nebo ho odvádějí od správné praxe, která je daná Koránem a Sunnou. Zatímco v Koránu jsou obecná pravidla, tzv. hrubý zákon, Sunna (praxe Proroka Mohammeda Mír s ním) jsou "prováděcí předpisy" vysvětlující a upřesňující, jak má být zákon naplňován.

Je povinností každého Muslima studovat Korán a Sunnu a snažit se aplikovat znalosti ve svém životě. Muž má zodpovědnost za vzdělávání dětí a manželky a je jeho povinností studia financovat.


Navzdory tomu, že Korán je originální zjevené slovo BOŽÍ a nebylo ani nebude změněno lidskou rukou, přesto došlo k tomu, že ani Islám nebyl ušetřen názorových rozštěpení. Na světě má být na 72 odklonnych skupin hlásících se k Islámu. 71 nenasleduji spravne Koran a Sunnu Proroka Muhammeda (Mir s nim).   


Skutečný Muslim je ten, kdo se řídí Koránem a tradicí Proroka Mohammeda (Mír s ním). A pro takového Muslima platí toto:

Kdo nespravedlive zabije člověka jednoho bude na Soudný den BOHEM souzen jakoby zabil lidstvo veškteré.

Islám zakazuje zabíjení. Přijatelné je pouze zabití v sebeobraně za použití přiměřených prostředků a při válečných bojích na obranu práv, území a bezpečí rodin.

Islám jasně stanoví pravidla války. A v Koránu je napsáno, že Muslimové ani v boji nesmí překračovat limity, neboť BŮH pozoruje, co dělají. Nesmí ubližovat slabým, starým,zenam,detem,zviratum, nesmí mučit vězně, znásilňovat, dokonce ani ničit rostliny, či lámat stromy!

Islám nabádá ke konání dobra a dobrých skutků ve všech podobách. Např. o péči a pomoci sirotkům je v Koránu zmínka 19krát! Správný Muslim, řidící se svoji vírou, má poslouchat BOHA, pak svoje rodiče, být dobrý a laskavý k přibuzným, sousedům, sirotkům, soucitný s chudými, slabými a nemocnými, pomáhat v nouzi a konat dobré skutky. I úsměv a dobré slovo je v Islámu považováno za dobrý skutek. Zbožný Muslim se má modlit, dávat almužnu chudým, být laskavý, nelhát, nekrást, nesmilnit, nedoupouštět se křivdy a násilí na nikom.

Rodiče v Islámu maji vysokou pozici a úctu. Rodina má obrovskou hodnotu a vztahy jsou mnohem hlubší a citovější, než je tomu v Evropě. Rodiče se starají o děti a až zestárnou, starají se děti o rodiče.

Pokud některý z Muslimů dělá teroristické útoky JE TO V ROZPORU S ISLÁMEM.A má být potrestán jako zločinec.

Korán je originalni a kompletne dochovane pismo Muslimů, poslední zjevené Slovo Boží. Rusici vsechna Pisma predchozi.
Je to kompletní poselství pro všechny lidi a po všechny časy a vsechna mista. V Koránu jsou některé věci shodné s tím, co je v ostatních Písmech, je to logické, neboť všechna písma pocházejí od jednoho BOHA. Ale každé Písmo BŮH přizpůsobil dané době, národu a kulturní vyspělosti.

Korán je nejposlednější a nejaktuálnější a nejucelenejsi verzi svatých písem. V počítačové řeči = nejvyšsí upgrade.

V Koránu je několik tématických celků, např.:
- Buh nas  informuje,ze On je jedinym Stvoritelem tohoto vesmiru a vseho co je vnem , je svrchovanym Vladcem,
 je naprosto dokonaly ve vsech smerech, nikdo a nic mu neni rovno a pouze ON Jediny ma pravo byt uctivan
- Bozi prava ke svym stvorenim
- vztah mezi Bohem a Jeho stvořeními
- příběhy z historie (kapitola Mariam, Josef, Abrahám, Noe atd. )
- pokyny pro běžný život (kapitola Věřící, Pokání,...)
- zázraky a ukázky z milosrdenství Božích (Včely, Noční cesta,...)
- verše obsahující předpovědi budoucích událostí
- detailní pravidla na chod spravedlivé společnosti
- pokyny pro správné chování a spravedlivý ekonomický systém
- stanovuje pravni a moralni vztahy mezi lidmi
- varuje hrisniky pred trestem a zboznym motivuje odmenouKorán byl zjeven Proroku Mohamedovi (Mír s ním) v arabském jazyce. Každý překlad Koránu, do jakéhokoliv z jazyků, není ani Koránem, ale je pouze překladem, nikoliv nějakou verzí. Korán existuje pouze ve spisovné arabśtině, v jazyce, ve kterém byl zjeven.
Prorok Mohammed (Mír s ním) je posledním Poslem Božím, je Pečetí Proroků. Buh ho obdaril mnoha zazraky. Ale
tim nejvetsim a stale existujicim je Koran. Prorok Muhammed (Mir s nim) s dovolenim Boha udelal mnoho jinych zazraku napr. rozpolceni mesice, rozmnozeni jidla a vody - z jednoho peceneho jehnete nakrmil velke mnozstvi. Byly mu Bohem zjevovany informace o budoucnosti, ktere se naplnily a naplnuji doposud. 
Sunna=tradice Proroka Mohammeda (Mír s ním).
Prorokovo chování byl Islám v praxi. Jeho chování a výroky jsou druhým, pro Muslimy závazným, zdrojem Islámu stejne jako Korán. Výroky Proroka Mohammeda (Mír s ním) a jeho chování jsou zaznamenány v tzv, Hadísech, což jsou autentické popisy chování, úkonů a vyroků Proroka Mohammeda, předávané prověřnými tradenty s důvěryhodným rodokmenem. Existují sbírky techto hadísů např. Sahíhu Muslim, Sahíhu l´Buchárí a další.
Sunna Proroka Muhammeda (Mir s nim) je stejne dulezita jako Koran, protoze i sunna je zjeveni od Boha.
Neni mozno se ridit pouze Koranem a opomijet Sunna, protoze Sunna patri ke zjeveni pro lidstvo - ona vysvetluje, objasnuje, upresnuje a doplnuje Koran.
Prorok Muhammed (Mir s nim) musi byt vzorem pro vsechny muslimy a muslimky v jejich chovani, konani,
umyslech a mluveni. Prorok Muhammed (Mir s nim) byl vybran Bohem pro svoji zboznost,pravdomluvnost, cestnost, uprimnost, cistotu srdce, duverihodnost, slechetny charakter, vynikajici mravy, soucit a laskavost, spolehlivost.
 

Příklady hadísů:
"Věřící jsou si ve vzájemné lásce, soucitu a laskavosti jako jedno tělo: když je nějaká jeho část nemocná, celé tělo sdílí nespavost a horečku."
Sahíhu Muslim #2586 a Sahíhu l´Buchárí #6011

"Žádný z vás není úplně věřící, pokud nepřeje svému bratru to, co si přeje pro sebe."
Sahíhu l´Buchárí #13 a Sahíhu Muslim #45

"Alláh nesoudí podle vašeho vzhledu ani podle bohatství, ale dívá se do vašich srdcí a na vaše skutky."
Sahíhu Muslim #2564
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one