Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Ženská práva mimo Islám

V současné době jsou ženy více než polovinou společnosti, a jsou velkým přínosem pro společnost jako celek. Vychovávají budoucí generaci a mají nezastupitelnou roli v rodině. Za úspěchy muže stojí většinou skvělá a podporující manželka. V současné době má žena již svoje práva, ačkoliv o plné rovnosti s muži se stále nedá hovořit. Dokládá to i fakt, že ženy mají na stejné pozici celosvětově nižší plat, a pokud se chtějí prosadit nebo postoupit o pozici výše, musí vynaložit mnohem více úsilí, než muž. 

 

 V dŕívějších dobách na tom byly ženy však podstatně hůře. Pokud nahlédneme do různých kultur a různých údobí, nebudeme se stačit divit, jaká byla pozice ženy ve společnosti i v rodině, a to do velmi nedávné doby, zejména v tak vyspělých zemích, jako je Francie a Anglie. S podivem zůstává, že i v zemích Evropy donedávna musely ženy tvrdě bojovat, aby byly respektovány, avšak o rovnoprávnosti s muži nemohlo být ani řeči.

 

Vydejme se na historickou cestu a poznejme úlohu

a pozici ženy v průběhu věků...

Pozice ženy dávnověku

 

Římská společnost

V Římské společnosti byla žena považována za otrokyni muže, měla jen velmi omezená práva, anebo téměř žádná.

 

Indická společnost

Indické právo shledávalo jako příčinu epidemií, pohrom, otrav, požáru a smrti vinnou ženu. Její právo na život končilo smrtí manžela, jako majitele a pána. Byla upálena za živa s mrtvým tělem manžela.

 

Řecká společnost

Jejím nejvýznačnějším rysem byla přísná hierarchie - co bylo dovoleno svobodným mužů, nebylo dovoleno ženám, cizincům nebo dokonce otrokům. Láska za úplatu, tedy prostituce, byla v Řecku sice široce rozšířená a běžně tolerovaná, měla však mnoho různých podob. Ačkoliv ženy nebyly v řeckém světě příliš vážené, před některými z nich muži přeci jen klekali - zejména před kněžkami nebo před vzdělanými prostitutkami, hetérami. Nejen k povolání hetéry však patřil sex - i k výkonu povolání kněžky bylo sexu občas třeba. Nikoliv však pro radost, ale pro uspokojení božstva.


 

Arabská předislámská společnost

Pokud se narodilo dítě ženského pohlaví, bylo to považováno za hanbu. V arabské společnosti šlo o přežití, kmeny mezi sebou neustále válčily a ženy byly jen na obtíž. Bylo třeba mužů, silných bojovníků. Po smrti manžela se žena stala součástí dědictví.

Pozice ženy ve středověku

 

Na velkém církevním sjezdu svolaném do města Macon, roku 585 se údajně diskutovala otázka žen. Dodnes se historici přou, zda došli kněží k závěru, že žena je bytost bez duše, a tudíž není schopna duchovního života a je bez nároku na Posmrtný život. 

 

Knih s úvahami, zda má žena duši, či ne bylo vydáno více, jmenujme alespoň tento spis:

A M. de Vigneul (což je pseudonym Bonaventure d'Argonne (1634-1704), který vydal své spis v originálním názvu: Che le donne non habbino anima e the non siano della specie degli huomini, e vienne comprobato da molti luoghi della Scrittura santa. V překladu: žena nemá duśi a nepatří k lidksé rase, jak je zřejmé z mnoha pasáží svatého Písma.

 

Anglická společnost

Na začátku nepsaného anglického práva byl aplikován na ženu trest za drzost. Ve středověku byla taková žena ztrestána formou „uzdy za drzost", byl to nástroj, který vypadal jako železná klec okolo ženiny hlavy a součástí byl roubík, který zamezil pohybu ženina jazyku. V některých případech nebyl tento trest považován za dostatečný. V roce 1322 se strhla hádka ve městě, někteří dělníci se sešli, aby zaútočili na obchodníky s obilím, ukrývajícími zásoby. Mezi 18-cti dělníky byly 2 ženy, které byly potrestány. Tyto dvě ženy byly odsouzené, protože byly příliš hlasité. Jejich jazyky byly vyříznuty a pak byly navždy vyhnány z města.

 

Pozice ženy v moderním světě

 

Ve Francii se roku 1586 sešla konference, jejíž hlavním bodem byla diskuze o tom, zda-li může být žena uznána lidskou bytostí nebo nikoliv. Po dlouhé diskuzi se nakonec shodli, že žena tedy je lidská bytost, ale že byla stvořena, aby sloužila muži.

 

únoru roku 1938 byl vydaný zákon, který zrušil předchozí zákony, které zakazovaly ženám některé finanční operace. Vlivem tohoto nového zákona bylo ženám poprvé v celé francouzské ženské historii dovoleno otevřít si běžný účet v bankách pod jejich jménem.

 

V Anglii až do roku 1850 žena nebyla považována za občana. A do roku 1882 zůstaly ženy bez osobních práv a neměly právo vlastnit majetek. Toto platilo až do usnesení 26. července 1964, kdy Oxfordská univerzita začala aplikovat rovné postavení žen ve společnosti v některých právech (Studentský klub  a studenstká unie).

 

 

Jak vidno, ženy od prvopočátku až do žhavé současnosti nemají zrovna na růžích ustláno. Ženy musely tvrdě za základní práva bojovat v průběhu staletí, a napomohly jim k tomu i různé okolnosti - např. nedostatek mužů ve válečných dobách, ekonomické tlaky, apod. Ženy musely opustit svě domovy, učit se novým věcem, pracovat, bojovat o přežití a snažit se být dostatečně "tvrdými" jako muži, běžet životní závod s mužem bok po boku a přesto mu nedávat najevo, že je v mnoha ohledech mnohdy lepší. Že zvlád´nejen svou pracovní, kulturní, společenskou, ale I mateřskou roli.

 

Pravda je však taková, že veškterá práva, jež moderní žena tvrdě vydobyla, nedosahují úrovně práv její muslimské kolegyně. Islám dal ženě taková práva výsady, jaká neměla za žádného jiného náboženského či ústvaního systému.

zpracováno dle předlohy autora: Samr Al-Zayn
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one