Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Ženy v Islámu

Pozice žen v Islámu je snad jedno z nejdiskutovanějších témat dnešní doby vůbec.

Mnoho lidí si myslí, že Muslimka je slabá, utiskovaná, téměř nesvéprávná bytost, které je třeba pomoci. Opak je pravdou, Islám zaručuje ženě množství práv, o kterých se ženám nemuslimkám ani nesnilo.

např.:
Žena před svatbou má právo na předmanželskou smlouvu, kde je přesně stanovena výše jejího obvěnění a veškteré požadavky na manžela. Budoucí manžel má povinnost zajistit bydlení a zafinancovat svatbu. Muslimský manžel má povinnost svoji ženu a děti živit, šatit a starat se o jejich blaho a vzdělávání, co jen je v jeho moci. Přičemž manželka může pracovat a veškterý výdělek náleží jen a pouze jí. Pokud z toho dá něco do rodinného rozpočtu, je to chvályhodné, nikoliv však povinnost. Žena v Islámu má povinnost starat se o děti, nikoliv dělat služku. Je ctností manželky pokud pečuje o domácnost a manžela, ale není to její povinnost. Žena má právo vyžadovat pomocnici do domácnosti, pokud to finanční situace rodiny dovoluje. A to je jen velmi stručný výčet...

Jak běžný obraz je v Čechách, že žena dře v práci, vysype celou svoji výplatu do rodinného rozpočtu a manžel si nechává většinu platu na své zábavy a ještě si hraje na pana živitele. Automaticky očekává od ženy, že zastane veškeré domácí práce a postará se o děti, přestože ona v zaměstnání pracuje mnohdy tvrději, než manžel, ale donese menší výplatu. To je diskriminace a ponižování!!!! A funguje na celém světě...
Muž nemusí nic a žena se nemůže dovolat svých práv, když ji podvádí s milenkami a kolegyněmi v práci.

Na zemi existují dobří a špatní lidé, stejně tak dobří a špatní Muslimové, dobří a špatní křesťané či ateisti. Takže stejně jako je týrána žena v Americe, Čechách či v Rakousku, může být týrána žena v islámském světě. Ne každý Arab je Muslim a ne každý Muslim je zbožný a praktikuje svoji víru.
KORÁN O ŽENÁCH
Korán, kapitola 30, verš 20/21
"A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro - a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé."

POSTAVENÍ ŽENY V ISLÁMU V HADÍSECH PROROKA MOHAMMEDA (MÍR S NÍM)

Prorok Mohammed (Mír s ním) říkal:" Nejlepší mezi vámi jsou ti, kdo jsou nejlepší ke svým manželkám."

Bez jakýchkoliv pochyb má žena v Islámu velmi vznešenou a respektovanou pozici. Mnoho nemuslimů říká, že ženy v Islámu mají druhořadou pozici oproti mužům. Pokud však někdo čte Korán a Islámské hadísy s otevřeným srdcem s žádnou záští nebo zlou vůlí, potom sám uvidí, že Islám dává ženám vysoce vznešený status. Bohužel mnoho nemuslimů raději přehlížejí hadísy jasně mluvící o postavení žen v Islámu, nebo se ani neobtěžují je číst a ponechavají tak sami sebe v nevědomosti a prohlašují, že Islám je proti ženám.

Kdyby byl Islám proti ženám, proč by tolik žen vstupovalo samo, dobrovolně a po velmi dobré rozvaze do Islámu?!

Přečtěme si některé z těchto islámských hadísů, abychom se sami přesvědčili. Nikdo nemůže přečíst tyto hadísy a pak prohlásit, že Islám je namířený proti ženám, protože by jeho prohlášení bylo nelogické.
HADÍS
Hadith - Bukhari 8.2, Vyprávěl Abu Huraira

“Ó, Posle Alláha, kdo má větší nárok, abych se k němu choval nejlépe a byl jeho společníkem?” On odpověděl: “Tvoje matka.” “A kdo potom?” On odpověděl: “Tvoje matka.” “A kdo potom?” On odpověděl: “Tvoje matka.” Muž se zeptal počtvrté:"A kdo potom:?"

On odpověděl:"Tvůj otec."
Vysvětlení: Prorok odpověděl muži, že na laskavé a pozorné chování ma největší právo matka. Ale ne jednou, ale rovnou třikrát za sebou! Tento hadís jasně ukazuje, jak velmi je matka důležitá v Islámu a v projevování přízně a pozornosti má přednost před otcem. Jak může být Islám proti ženám?
HADÍS
Zde je další hadís Proroka Mohammeda (mír s ním):
Hadith - Bukhari 8:840, Vyprávěl Abu Huraira
Prorok Mohammed (mír s ním) řekl:" Vyvarujte se sedmi velkých zhoubných hříchů". Oni (lidé) se ptali:"Ó, Alláhův Posle. Které to jsou?"
1. Přidružovat společníky k Alláhu v uctívání
2. Praktikovat magii
3. Zabít život, který Alláh zakázal zabít, leda by byl důvod (v souladu s islámským právem)
4. Pohlcovat zisk z lichvy
5. Pohlcovat majetek syrotků
6. Otočit se zády k nepříteli a prchat z bitevního pole v době boje
a

7. Obvinit cudné ženy, které nikdy ani nepomyslely na něco, co by se dotklo jejich počestnosti a jsou dobré věřící.

Vysvětlení: čest ženy v Islámu je velice vážná věc, kdo nařkne ženu z nepočestnosti nebo lže o jejím sexuálním životě, má přivést 4 svědky, kteří by toto tvrzení dosvědčili, a pokud je nepřivede, bude ztrestán 80 ranami bičem a už nikdy od něj nebude přijato svědectví.
Jak běžné je v Čechách pomlouvat, kdo s kým spal a kdo nespal a vyprávět jaká je v posteli ta či ona. Je to jedno z hlavních témat mužských rozhovorů a pomluvená žena s tím nic nenadělá a nikdo se jí nezastane.
HADÍS
Hadith - Muslim, #3469
Abu Hurajra vyprávěl, že Prorok Mohammed (mír s ním) říkal:

“Věřící muž nesmí nenávidět věřící ženu,pokud nemá rád jednu z jejich vlastností, bude potěšen jinou."

Vysvětlení: pro věřícího Muslima je zakázano nenávidět věřící Muslimku, ať už je to manželka, matka, teta, dcera, vnučka, atd. A tudíž nemá právo se k nim pro tuto vlastnost chovat zle. Ale snažit se najít na osobě ženy jen to dobré, zlé omlouvat, neboť nikdo z nás není dokonalý a nemá právo soudit druhé.
HADÍS
A zde je další hadís:
Hadith - Al-Tirmidhi #3254, Vyprávěl Anas ibn Malik
Alláhův Posel (mír s ním) řekl:
Pokud žena dodržuje pět modliteb, postí se během Ramadánu, ochraňuje její počestnost a poslouchá jejího manžela, může vstoupit kteroukoliv z bran Ráje si bude přát.
Vysvětlení: věřící Muslim se musí snažit celý život věřit upŕímně v BOHA a konat dobré skutky, snažit se zvládat životní zkoušky, nereptat, zachovávat přikázání Boží a BŮH na Soudný den vyhodnotí, zda si zaslouží tento člověk Peklo nebo Ráj. Něco jako obecná spása v Islámu neexistuje. Každý má zodpovědnost za sebe a musí se velmi snažit, aby vstoupil do Ráje. Bran do Ráje je celkem 7. Např. kdo byl výborný v dávání almužny, ALLÁH mu dovolí vstoupit Rajskou bránou Almužny. Ale jaká úžasná je pozice ženy, která má dodržet jen základní povinnosti a být milá na svého manžela a poslouchat ho a za to si může vybrat jakoukoliv z bran Ráje!

“Čím více je Muslim zdvořilý a hodný ke své ženě, tím perfektnější je ve víře.”

“Nejlepší mezi vámi jsou ti, kdož jsou nejlepší ke svým manželkám.”

Vysvětlení: Jak jste si mohli přečíst, tak Prorok Mohammed (mír s ním) řekl, že NEJLEPŠÍ mezi námi jsou ti, kdo jsou DOBŘÍ ke svým ženám, logicky tedy ti nejhorší jsou ti, kdo jsou špatní ke svým ženám. Věřící, který chce být opravdu dobrým, bude dělat maximum, aby byl dobrý ke své ženě. Z toho také plyne, že čím se věřící snaží být lepším ke své ženě, tím lepším věřícím je. Muslim se MUSÍ chovat ke své ženě s úctou a respektem, nezpůsobovat jí žádné zlo ani stres.

Ještě pořád si myslíte, že Islám je proti ženám???
HADÍS
A zde je další hadís:
Mu’awiyah, syn Jahimah, popisoval, že Jahimah přišel k Prokovi (mír s ním) a řekl:
“Posle Alláha! Chci se účastnit boje (na stezce Alláha) a musel jsem přijít hledat tvoji radu.” On řekl: “Zůstaň tedy k dispozici tvojí matce, protože Ráj leží pod jejíma nohama.”

Vysvětlení: Tento hadís znamená, že péče o matku s láskou, dobrotou a respektem je nezbytnost pro Muslima, který chce vstoupit do Ráje!
Jak lze z důkazů vidět, ženy - manželky i matky mají vysoký status v Islámu, nejsou přehlíženy, nedoceněny, opovrhovány. Jen skutečný lhář by mohl tvrdit, že Islám Muslimy nabádá ke špatnému zacházení s ženami, k ponižování a nerespektu.
Žena v Islámu má vysoce respektovanou pozici jako matka i manželka. Je hlavní vychovatelkou dětí a pečuje o hladký chod domácnosti. Je důležitým stabilizujícím prvkem vytvářejícím harmonické rodinné prstředí, ideální pro výchovu dětí. Není nucena pracovat, to je povinností muže. Ale pokud chce, může.

Žena v Islámu je nedotknutelná, není to hříčka pro chtíč mužů. Pokud s ní muž chce mít sexuální styk, musí to s ní myslet vážně, zajistit ubytování, dát jí obvěnění, zaplatit svatbu a až pak může se ženou na lože. A to je zodpovědnost. Žena v Islámu není "maso" na zkoušku. Její panenství je vysoce hodnocený poklad. Není to ostuda či stigma, jak se to chápe v západním světě.

Ale ať se zeptáte kteréhokoliv z běžných mužů, řeknou vám pravděpodobně - na užívání chci zkušenou partnerku, ale jako manželku chci věrnou pannu. Je přirozeností muže, že cítí a chce, aby jeho manželka byla čistá a druhým mužem nedotknutá.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one